Pdf

Οδηγίες για συγγραφείς

Τα Κριτικά είναι ένα βήμα επιστημονικού διαλόγου και φιλοσοφικής κριτικής ανοικτό τόσο σε αναγνωρισμένους ερευνητές όσο και σε υποψήφιους διδάκτορες. Δημοσιεύουν πρωτότυπες βιβλιοκρισίες έκτασης 1.000-2.500 λέξεων για ελληνικές ή ξενόγλωσσες εργασίες από τον χώρο της φιλοσοφίας (ή από συγγενείς κλάδους), των οποίων η έκδοση δεν απέχει περισσότερα από δύο χρόνια από τη δημοσίευση της βιβλιοκρισίας. Αν θέλετε να δημοσιεύσετε μια βιβλιοκρισία, επιλέξετε το βιβλίο ή τα βιβλία που θέλετε να κρίνετε (ο κατάλογος των Βιβλίων προς κρίση δεν είναι δεσμευτικός) και επικοινωνήσετε μαζί μας.

Οι βιβλιοκρισίες υποβάλλονται προς δημοσίευση στον αρμόδιο Θεματικό Υπεύθυνο. Αξιολογούνται από ανώνυμους κριτές ως προς το αν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, και όχι ως προς το περιεχόμενο της κρίσης που διατυπώνουν. Η τελική απόφαση για δημοσίευση του κειμένου λαμβάνεται από τη Συντακτική Επιτροπή και προϋποθέτει την πλήρη ανταπόκριση του συγγραφέα στις παρατηρήσεις των ανώνυμων κριτών. Η ανάρτηση-δημοσίευση των βιβλιοκρισιών που γίνονται δεκτές ολοκληρώνεται συνήθως εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Η δημοσίευση κειμένων που απαντούν σε ήδη δημοσιευθείσες βιβλιοκρισίες είναι επιτρεπτή και επιθυμητή.

Κατά τη συγγραφή της βιβλιοκρισίας παρακαλούμε να λαμβάνονται υπόψη οι εξής ειδικές οδηγίες:

1. Η βιβλιοκρισία πρέπει να κατατοπίζει τον αναγνώστη για τη δομή και το περιεχόμενο του κρινόμενου έργου, να αξιολογεί τη θέση που αυτό καταλαμβάνει εντός του ευρύτερου πλαισίου της σύγχρονης έρευνας και να καταλήγει σε συμπερασματική αξιολόγησή του.

2. Στόχος των δημοσιευόμενων βιβλιοκρισιών δεν είναι ο μονομερής έπαινος ούτε η επίθεση στο πρόσωπο του κρινόμενου συγγραφέα, αλλά ο δημιουργικός διάλογος με το κρινόμενο έργο. Αυτό προϋποθέτει στάθμιση και κριτική αποτίμηση τόσο των αρετών όσο και των ελαττωμάτων που αναπόφευκτα έχει κάθε βιβλίο.

3. Σε περίπτωση μεταφράσεων, αξιολογείται ειδικά και η ποιότητα της μεταφραστικής εργασίας· γίνεται επίσης αναφορά στη χρονολογία της πρώτης έκδοσης του πρωτοτύπου.

4. Η έκταση της βιβλιοκρισίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 2.500 λέξεις. Μοναδική εξαίρεση, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Συντακτική Επιτροπή, μπορούν να αποτελέσουν βιβλιοκρισίες που αναφέρονται σε περισσότερα του ενός έργα.

5. Τα στοιχεία του κρινόμενου έργου και του κρίνοντος αναφέρονται στην αρχή της βιβλιοκρισίας με την εξής μορφή:
    <Όνομα Επώνυμο>: Φιλοσοφική πραγματεία. Αθήνα: Εκδότης 2008, 99 σ., 18 €.
    Κρίνει ο <Όνομα Επώνυμο> (Πανεπιστήμιο Χ)
    xxx@yyy.zz

6. Γλώσσα δημοσίευσης είναι αποκλειστικά η ελληνική, ενώ τα κρινόμενα έργα μπορούν να είναι και ξενόγλωσσα.

7. Τα κείμενα δημοσιεύονται σε μονοτονικό σύστημα. Για πολυτονισμό τυχόν αρχαιοελληνικών παραθεμάτων, χρησιμοποιήστε τη γραμματοσειρά Palatino Linotype (Unicode Polytonic). Οι τίτλοι αρχαιοελληνικών έργων γράφονται σε πλάγια μονοτονική γραφή (με πλάγια πολυτονική γραφή αναγράφονται μόνο μακροί τίτλοι παλαιότερων έργων, των οποίων ο μονοτονισμός εμφανίζεται ανοίκειος).

8. Τα ξένα ονόματα γράφονται με ελληνικά στοιχεία: Χάιντεγκερ, Γκάνταμερ, Ντερριντά κ.ο.κ. Λατινικά στοιχεία χρησιμοποιούνται όταν παραπέμπουμε σε φιλοσόφους ως συγγραφείς συγκεκριμένου ξενόγλωσσου έργου. Π.χ.:
    Ο Χάιντεγκερ στρέφεται στον Καντ ενδιαφερόμενος πρωτίστως για τη διδασκαλία περί σχηματισμού (πρβλ. M. Heidegger,
    Kant und das Problem der Metaphysik. Bonn: Cohen 1929).

9. Οι παραπομπές στο κρινόμενο έργο γίνονται με απλή αναφορά στη σελιδαρίθμησή του, π.χ.: (σ. 67-8) ή (σ. 73, σημ. 4). Παραπομπές σε άλλα έργα γίνονται σε υποσημειώσεις, κατά τον εξής τρόπο:
    G. Shaw, «The Geometry of Grace: A Pythagorean Approch to Theurgy», στο H.J. Blumenthal & E.G. Clark (επιμ.),
    The Divine Iamblichus: Philosopher and Man of Gods (Bristol: Bristol Classical Press 1993), σ. 116-37.

10. Χρησιμοποιούμε τα κοινά εισαγωγικά («») αποκλειστικά για παραθέματα και τα ανωφερή εισαγωγικά (“ ”) για κάθε άλλον σκοπό. Στα αρσενικά άρθρα «τον» και «έναν» διατηρείται πάντοτε το τελικό –ν.

11. Προσπαθήστε να περιορίσετε κατά το δυνατόν τις υποσημειώσεις. Όπου είναι απαραίτητες, δηλώνονται εντός του κειμένου με δείκτη έναν αριθμό εντός αγκυλών ([1], [2] κ.λπ.) και καταχωρούνται στο τέλος του κειμένου, και πάλι με εντός αγκυλών αρίθμηση. Μην χρησιμοποιείτε την αυτόματη δημιουργία υποσημειώσεων του υπολογιστικού σας προγράμματος.

12. Συντάξτε το κείμενό σας με γραμματοσειρά Verdana και μέγεθος γραμμάτων 10 και στείλτε το σε ηλεκτρονική μορφή (του τύπου .doc ή .rtf), ως συνημμένο σε ηλεκτρονικό μήνυμα. Μην χρησιμοποιείτε: αυτόματο συλλαβισμό του εγγράφου· οποιαδήποτε μορφοποίηση πλην της χρήσης πλαγίων στοιχείων· στηλοθέτες (Tab). Χωρίζετε τις παραγράφους του κειμένου σας αφήνοντας ανάμεσά τους μια κενή σειρά.

13. Στο τέλος κάθε έτους οι βιβλιοκρισίες αναδημοσιεύονται σε έντυπη επετηρίδα με τίτλο Κριτικά. Φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες. Έξι μήνες μετά από αυτή την έντυπη δημοσίευση, τα κείμενα μπορούν να αναδημοσιεύονται οπουδήποτε χωρίς ειδική άδεια, αλλά πάντοτε με την αναφορά:
     «πρώτη δημοσίευση: Κριτικά 20ΧΧ-ΧΧ, <www.philosophica.gr/critica/20ΧΧ-ΧΧ.html>».

Η Συντακτική ΕπιτροπήISSN 1791-776X